Tarjoaa ilmaisen sisäänpääsyn Kallavesj’ -messuille.
 
Yläbannerin logo
 

Osal­lis­tu­mi­seh­dot

Kallavesj’ 2025 osal­lis­tu­mi­seh­dot

Ajankohta: 4.-6.4.2025
Paikka: Kuopio-halli (Opistotie 4, 70200 Kuopio)

1. Järjestäjä

Kuopion Pursiseura ry
Vesitie 17, 70460 Kuopio
Puh: 040 760 3446
Email: kuops (at) kuo­pion­pur­si­seu­ra.fi
Y-tunnus: 0171477-7

2. Näyt­teil­lea­set­ta­jat

Näyt­teil­lea­set­ta­ji­na voivat olla näyttelyn teemaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden valmistajat, tuottajat, myyjät tai näiden valtuutetut edustajat sekä alan järjestöt ja julkaisijat. Näyt­te­ly­osas­tos­sa saadaan mainita muun kuin näyt­teil­lea­set­ta­jan, hänen pää­mies­ten­sä ja edus­ta­jien­sa nimi vain järjestäjän suos­tu­muk­sel­la, jolloin tällaisen toiminnan ehdoista neu­vo­tel­laan erikseen.

Näyt­teil­lea­set­ta­jal­la on oikeus myydä tuotteitaan tai pal­ve­lui­taan omalla näyt­te­ly­osas­tol­la, ellei toisin ilmoiteta. Näyt­teil­lea­set­ta­jan tulee ilmoittaa näytteille asettamansa tuotemerkit il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­kees­sa.

Näyttelyn järjestäjä varaa itselleen oikeuden elin­tar­vik­kei­den kuten ruuan, juomien, kahvin, jäätelön, makeisten ja muiden kios­ki­tuot­tei­den myyntiin tai ko. tuotteiden osalta tehtäviin yk­sin­myyn­ti­so­pi­muk­siin. Ilmaisten mais­tiais­ten jär­jes­tä­mi­nen on mahdollista, mutta laa­ja­mit­tai­nen ruokien ja juomien il­mais­tar­jon­ta ei ole sallittua. Anniskelu näyt­teil­lea­set­ta­jien osastoilla on kielletty.

3. Il­moit­tau­tu­mi­nen näyt­teil­lea­set­ta­jak­si

Sitova il­moit­tau­tu­mi­nen näyt­teil­lea­set­ta­jak­si tehdään lä­het­tä­mäl­lä jär­jes­tä­jäl­le il­moit­tau­tu­mi­nen sähköisellä il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la tai säh­kö­pos­tit­se. Il­moit­tau­tu­mi­sen saatuaan järjestäjä hyväksyy näyt­teil­lea­set­ta­jan il­moit­tau­tu­mi­sen ja vahvistaa sen säh­kö­pos­tit­se näyt­teil­lea­set­ta­jal­le. Järjestäjän sähköisesti vahvistama varaus on molempia osapuolia sitova. Järjestäjä varaa oikeuden hylätä il­moit­tau­tu­mi­sen. Näyt­teil­lea­set­ta­jal­la ei ole oikeutta vuokrata tai luovuttaa osastoaan tai sen osaa kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjän lupaa.

4. Näyt­te­ly­osas­ton si­joit­ta­mi­nen

Järjestäjä määrää näyt­te­ly­osas­to­jen lopullisen sijainnin ottaen huomioon osaston koon, näyttelyn ko­ko­nai­suu­den ja mah­dol­li­suuk­sien mukaan näyt­teil­lea­set­ta­jien toivomukset. Osaston sijainti ilmoitetaan näyt­teil­lea­set­ta­jal­le va­raus­vah­vis­tuk­sen yhteydessä. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden näyt­te­ly­ko­ko­nai­suu­den kannalta vält­tä­mät­tö­miin muutoksiin.

5. Hinnat ja maksuehdot

Näyt­te­ly­ti­lan vuokra veloitetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä (varausmaksu) laskutetaan näyt­te­ly­ti­lan varauksen yhteydessä, kuitenkin ai­kai­sin­taan 1.10.2024. Va­raus­mak­sun suuruus on 150 €.

Mikäli va­raus­mak­sua ei makseta eräpäivään mennessä, on jär­jes­tä­jäl­lä oikeus luovuttaa näyt­te­ly­ti­la toiselle näyt­teil­lea­set­ta­jal­le.

Maksettua va­raus­mak­sua ei palauteta, jos näyt­teil­lea­set­ta­ja peruu näyt­te­ly­ti­la­va­rauk­sen.

Toinen erä sisältää loppuosan näyt­te­ly­ti­lan vuokrasta ja mahdolliset li­sä­ti­lauk­set (säh­kö­liit­ty­mä, siivous ym.). Toinen erä on maksettava 14.3.2025 mennessä.

1.2.2025 jälkeen tehdyt näyt­te­ly­ti­la­va­rauk­set laskutetaan ker­ta­suo­ri­tuk­se­na.

Näyt­te­ly­ti­la­va­rauk­sen peruutuksen tapahtuessa 21.2.2025 jälkeen, peritään näyt­te­ly­ti­lan vuokrasta 50 %. Näyt­te­ly­ti­la­va­rauk­sen peruutuksen tapahtuessa 14.3.2025 jälkeen, peritään näyt­te­ly­ti­lan vuokra täy­si­mää­räi­se­nä.

Hinta 31.10.2024 asti:

2 x 2 m 259 €
3 x 3 m 475 €
6 x 3 m 878 €
6 x 6 m 1 613 €
9 x 6 m 2 203 €
12 x 6 m 2 650 €
Muu koko kysy tarjous

Hinta 1.11.-31.12.2024:

2 x 2 m 292 €
3 x 3 m 535 €
6 x 3 m 988 €
6 x 6 m 1 814 €
9 x 6 m 2 479 €
12 x 6 m 2 981 €
Muu koko kysy tarjous

Hinta 1.1.2025 alkaen:

2 x 2 m 324 €
3 x 3 m 594 €
6 x 3 m 1 098 €
6 x 6 m 2 016 €
9 x 6 m 2 754 €
12 x 6 m 3 312 €
Muu koko kysy tarjous

Huom! Hinnat eivät sisällä mes­su­ra­ken­tei­ta.

6. Osastojen ra­ken­ta­mi­nen ja purku

Osastojen pystytys voidaan aloittaa Kuopio-hallissa näyttelyä edeltävänä tiistaina klo 18.00. Päi­vit­täi­nen työaika on klo 08.00-22.00 ja osaston on oltava valmis ennen kuin näyttely avataan perjantaina klo 11.00. Autoilla kulku halliin on mahdollista per­jan­tai­hin klo 09.00 asti.

Näyt­teil­lea­set­ta­ja vastaa itse oman osastonsa ra­ken­nus­töis­tä, ellei järjestäjän kanssa ole etukäteen sovittu muusta.

Näyt­teil­lea­set­ta­jil­la ei ole oikeutta mainostaa tuotteitaan oman osastonsa ul­ko­puo­lel­la. Kai­ken­lai­nen kiin­nit­tä­mi­nen näyt­te­ly­ti­lan seiniin ja kattoon on ilman järjestäjän lupaa kielletty.

Osastojen purkaminen voidaan aloittaa näyttelyn päätyttyä ja osaston tulee olla purettu näyttelyn jälkeisenä maanantaina klo 18.00 mennessä. Muussa tapauksessa järjestäjä poistaa kaluston näyt­teil­lea­set­ta­jan kus­tan­nuk­sel­la. Jär­jes­tä­jäl­lä ei ole vastuuta mah­dol­li­sis­ta näyt­teil­lea­set­ta­jil­le syntyvistä vahingoista.

Näyt­te­ly­ti­lat on luo­vu­tet­ta­va jär­jes­tä­jäl­le samassa kunnossa, kuin ne olivat näyt­teil­lea­set­ta­jan ottaessa ne vastaan. Roskat on vietävä niille osoitettuun paikkaan. Näyt­teil­lea­set­ta­ja on vastuussa ai­heut­ta­mis­taan vahingoista kiinteistön omistajille ja jär­jes­tä­jäl­le.

Näyt­teil­lea­set­ta­ja vastaa rakennus- ja purkuaikana syntyvien isojen roskien (pah­vi­laa­ti­kot, pak­kaus­muo­vit jne.) viemisestä Kuopio-hallin piha-alueella si­jait­se­vil­le jä­te­la­voil­le.

Jälkiä jättävien teippien kiinnitys hallin lattiaan on EH­DOT­TO­MAS­TI KIELLETTY. Lattiassa saa käyttää VAIN Kuopio-hallin hen­ki­lö­kun­nan hyväksymää teippiä. Vää­rän­lai­sen teipin käyt­tä­mi­ses­tä ai­heu­tu­neis­ta sii­vous­töis­tä veloitetaan näyt­teil­lea­set­ta­jaa.

7. Vahingot ja vakuutukset

Näyt­teil­lea­set­ta­ja vastaa osastonsa rakenteille, kalusteille, laitteille ja näyt­te­lye­si­neil­le tms. omai­suu­del­le sattuvista rikkoutumis-, varkaus- yms. vahingoista. Näyt­teil­lea­set­ta­ja vastaa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, näyt­te­lye­si­nei­den tai toimintansa ja ali­hank­ki­joi­den­sa ai­heut­ta­mis­ta henkilö- ja esi­ne­va­hin­gois­ta, joita kolmansille osapuolille, jär­jes­tä­jäl­le tai Kuopio-hallille aiheutuu. Näyt­teil­lea­set­ta­ja vastaa asian­mu­kais­ten henkilö-, omaisuus- ja vas­tuu­va­kuu­tus­ten hank­ki­mi­ses­ta. Järjestäjä vastaa sen oman hen­ki­lö­kun­nan toi­men­pi­teis­tä tai järjestäjän laitteista ja rakenteista näyt­teil­lea­set­ta­jil­le tai kolmansille osapuolille mah­dol­li­ses­ti ai­heu­tu­vis­ta vahingoista.

8. Vartiointi sekä palo- ja muu tur­val­li­suus

Järjestäjä vastaa yleisestä jär­jes­tyk­ses­tä, mutta ei näyt­teil­lea­set­ta­jien tavaroiden, rakenteiden tms. vioit­tu­mi­ses­ta tai ka­toa­mi­ses­ta. Pa­lo­tur­val­li­suu­den sekä näyt­te­ly­osas­ton rakenteiden ja ma­te­ri­aa­lien suhteen on nou­da­tet­ta­va voimassa olevien lakien ja asetusten lisäksi Kuopio-hallin tur­val­li­suus­oh­jei­ta. Näyt­teil­lea­set­ta­jan on etukäteen hankittava vi­ran­omais­ten lupa mah­dol­li­ses­ti lu­van­va­rai­sil­le rakenteille ja laitteille sekä esityksille. Koneita ja muita teknisiä välineitä esi­tet­täes­sä on nou­da­tet­ta­va työ­tur­val­li­suus­lain ja -asetuksien lisäksi Kuopio-hallin tur­val­li­suus­oh­jei­ta.

9. Sähkö ja tie­to­lii­ken­neyh­tey­det

Järjestäjä vastaa näyt­te­ly­alu­een yleis­va­lais­tuk­ses­ta. Näyt­teil­lea­set­ta­ja voi tilata il­moit­tau­tu­mi­sen yhteydessä osastolleen sähkövirtaa (1 x 16 A = 80 €, 3 x 16 A = 120 €). Tilaus sisältää osaston säh­kö­liit­ty­män ja asennuksen osaston rajalle (1-osainen pistorasia). Tilaus ei sisällä osaston sähkötöitä.

Näyt­teil­lea­set­ta­ja ei saa antaa virtaa muille osastoille. Järjestäjä ei vastaa mah­dol­li­sis­ta häiriöistä virran jakelussa.

Kuopio-hallissa on käytössä langaton verkko. Verkko löytyy nimellä panKUOPIO.

10. Puh­taa­na­pi­to

Järjestäjä huolehtii yleis­sii­vouk­ses­ta. Näyt­teil­lea­set­ta­ja on velvollinen huo­leh­ti­maan oman osastonsa siis­tey­des­tä ja kertyvien jätteiden kul­je­tuk­ses­ta näyt­te­ly­alu­eel­le varattuihin jä­teas­tioi­hin.

Näyt­te­ly­osas­tol­le on mahdollista tilata siivousapua. Siivouksen hinta 0-36 neliön osastoilla on 50 € ja 36 neliön ylittävältä osalta 1 € / m2. Siivous pitää sisällään osaston lattian imuroinnin ja roska-astioiden tyh­jen­nyk­sen mes­su­päi­vien välillä.

11. Esitykset ja esittelyt

Järjestäjä vastaa virallisen ohjelman Teosto- ja Gramex-maksuista. Näyt­teil­lea­set­ta­ja on velvollinen tekemään tarvittavat sopimukset osastonsa toimintaan liittyvistä esityksistä. Esittelyt, ha­vain­toe­si­tyk­set tms. eivät saa häiritä naa­pu­rio­sas­to­ja.

12. Esittelijä- ja pai­koi­tus­kor­tit

Esittelijä- ja pai­koi­tus­kor­tit tilataan il­moit­tau­tu­mi­sen yhteydessä. Ilmaisten esittelijä- ja pai­koi­tus­kort­tien määrä määräytyy osaston koon mukaisesti. Li­sä­kor­teis­ta veloitetaan 5 € / kpl.

Osaston koko: Esit­te­li­jä­kor­tit: Pai­koi­tus­kor­tit:
4-8 m2 2 kpl 1 kpl
9-17 m2 4 kpl 2 kpl
18-35 m2 6 kpl 3 kpl
36-53 m2 8 kpl 4 kpl
54-71 m2 10 kpl 5 kpl
yli 72 m2 12 kpl 6 kpl

Esit­te­li­jä­kort­te­ja saa käyttää vain näyt­teil­lea­set­ta­jan osastolla työs­ken­te­le­vä hen­ki­lö­kun­ta. Korttiin on merkittävä sekä yrityksen että esittelijän nimi.

13. Muut ehdot

Järjestäjän il­moit­ta­miin hintoihin lisätään voimassa oleva ar­von­li­sä­ve­ro.

Lä­het­tä­mäl­lä sähköisen il­moit­tau­tu­mi­sen sitoutuu näyt­teil­lea­set­ta­ja nou­dat­ta­maan näitä osal­lis­tu­mi­seh­to­ja sekä järjestäjän antamia lisäohjeita.

Yli­voi­mai­sen esteen sattuessa järjestäjä pidättää itselleen oikeuden näyttelyn siir­tä­mi­seen tai perumiseen. Järjestäjä ei vastaa tapahtuman siir­tä­mi­ses­tä tai perumisesta ai­heu­tu­neis­ta vii­väs­tyk­sis­tä ja vahingoista.

Näitä osal­lis­tu­mi­seh­to­ja pidetään perustana mahdollisia tut­kin­ta­ta­pauk­sia kä­si­tel­täes­sä. Suoritus- ja lain­käyt­tö­paik­ka­na pidetään mo­lem­min­puo­li­ses­ti Kuopion kaupunkia.

 

Yhteistyössä