Tarjoaa ilmaisen sisäänpääsyn Kallavesj’ -messuille.
 
Yläbannerin logo
 

Re­kis­te­ri­se­los­te

Re­kis­te­ri­se­los­te

1. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Kuopion Pursiseura ry / Kallavesj’-messut
Vesitie 17, 70460 Kuopio
040 760 3446
kuops (at) kuo­pion­pur­si­seu­ra.fi

2. Yh­teys­hen­ki­lö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani Kelo

3. Rekisterin nimi

Kallavesj’-messujen näyt­teil­lea­set­ta­ja- ja mark­ki­noin­ti­re­kis­te­ri

4. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsittelyn tarkoitus

Näyt­teil­lea­set­ta­ja- ja mark­ki­noin­ti­re­kis­te­ris­sä yl­lä­pi­de­tään Kallavesj’-messujen olemassa olevien ja mah­dol­lis­ten näyt­teil­lea­set­ta­jien tietoja.

Hen­ki­lö­tie­to­ja voidaan käsitellä seuraavissa käyt­tö­tar­koi­tuk­sis­sa:

 • Mark­ki­noin­nin, viestinnän, myynnin ja laskutuksen hoitaminen, ke­hit­tä­mi­nen, koh­den­ta­mi­nen ja seuranta
 • Asia­kas­suh­teen hoitaminen ja asia­kas­pal­ve­lu
 • Asia­kas­pa­laut­teen kerääminen ja käsittely
 • Mark­ki­na­tut­ki­mus­ten ja mie­li­pi­de­ky­se­lyi­den to­teut­ta­mi­nen

5. Rekisterin tie­to­si­säl­tö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Yrityksen ja/tai henkilön nimi, osoite, pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­tio­soi­te
 • Las­ku­tus­tie­dot (osoite, Y-tunnus tai hen­ki­lö­tun­nus)
 • Messuilla esiteltävät/myytävät tuotteet ja palvelut
 • Tilaus-, laskutus- ja pe­rin­tä­tie­dot
 • Muita asia­kas­suh­teen hoitamisen ja ke­hit­tä­mi­sen kannalta olennaisia tietoja

6. Säännön mukaiset tie­to­läh­teet

Tietoja saadaan en­si­si­jai­ses­ti seuraavista lähteistä:

 • Yrityksen/yh­teys­hen­ki­lön täyttämät il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keet ja muut ilmoitukset
 • Ul­ko­puo­li­set pal­ve­lun­tar­joa­jat, kuten ha­ke­mis­to­pal­ve­lu­yri­tyk­set ja julkiset rekisterit
 • Muut asian­mu­kai­set lähteet

7. Tietojen sään­nön­mu­kai­set luovutukset

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä ei luovuta tietoja ul­ko­puo­li­sil­le tahoille, lukuun ottamatta ali­hank­ki­joi­ta ja muita kolmansia osapuolia, joita re­kis­te­rin­pi­tä­jä käyttää rekisterin käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaisten tehtävien suo­rit­ta­mi­seen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le

Re­kis­te­ris­tä ei luovuteta tietoja eikä tietoja siirretä Suomen ul­ko­puo­lel­le.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asia­kas­tie­to­ja sisältävän jär­jes­tel­män käyttöön ja asia­kas­tie­to­jen muut­ta­mi­seen ovat oi­keu­tet­tu­ja vain erikseen määritellyt re­kis­te­rin­pi­tä­jän omat työntekijät. Vai­tio­lo­vel­vol­li­suus sitoo asia­kas­re­kis­te­ri­tie­to­ja kä­sit­te­le­viä työn­te­ki­jöi­tä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

10. Tar­kas­tusoi­keus

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee tehdä kir­jal­li­ses­ti ja osoittaa re­kis­te­ri­asiois­ta vastaavalle taholle.

11. Tiedon korjaaminen

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä oikaisee, poistaa tai täydentää re­kis­te­ris­sä olevan, käsittelyn tar­koi­tuk­sen kannalta vir­heel­li­sen, tar­peet­to­man, puut­teel­li­sen tai van­hen­tu­neen hen­ki­lö­tie­don oma-aloit­tei­ses­ti tai re­kis­te­röi­dyn pyynnöstä. Re­kis­te­röi­dyn tulee ottaa kir­jal­li­ses­ti yhteyttä re­kis­te­rin­pi­tä­jän re­kis­te­ri­asiois­ta vastaavaan tahoon tiedon kor­jaa­mi­sek­si.

12. Kielto-oikeus

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus kieltää re­kis­te­rin­pi­tä­jää kä­sit­te­le­mäs­tä häntä itseään koskevia tietoja suo­ra­mai­non­taa, asia­kas­pa­lau­teen keräämistä ja käsittelyä sekä mark­ki­na­tut­ki­mus­ta ja mie­li­pi­de­ky­se­lyä varten. Kielto tulee tehdä kir­jal­li­ses­ti ja osoittaa re­kis­te­ri­asiois­ta vastaavalle taholle.

13. Muutokset tähän tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen

Tätä tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lain­sää­dän­nön muuttuessa. Tämä tie­to­suo­ja­se­los­te on viimeksi päivitetty 8.3.2018.

 

Yhteistyössä